Skip to content

Ehitus ja montaažitööde kindlustus

Ehitus- ja montaažitööde kindlustus on võimalus kaitsta oma investeeringuid ja kõigi osapoolte huvisid ehitus- ja montaaži- ning projekteerimistöödel. Antud kindlustus on enamikel juhtudel klientide ja partnerite nõudmisel ehitusettevõtetele kohustuslik.


EHITUSE KOGURISKIKINDLUSTUS

Ehituse koguriskikindlustuse kindlustus on kompleksne kindlustuslahedus, mis koosneb varakindlustuse osast ja vastutuskindlustuse osast. Kindlustusvõtjaks võib olla isik, kes omab kindlustushuvi – ehitusettevõtja (peatöövõtja või alltöövõtja), ehitustööde tellija, ehitise omanik või seaduslik valdaja.


VARAKINDLUSTUS

Varakahju kindlustuskaitse kehtib ehitusperioodil ja sellele järgneval garantiiperioodil. Varakahju garantiiperioodi kindlustuskaitset pakutakse koos ehitusperioodi kindlustuskaitsega. Kindlustusobjektiks on ehitise ehitamine või ehitustööde tegemine. On võimalik kindlustada ka ehitustöödel kasutatavaid ehitusmasinaid, töövahendeid ja tööriistu, nt soojakuid, tellingud, tööriistad, lauad, toolid, riiulid, kapid, arvuti ja kontoriseadmed soojakus ja/või hoiuruumis.

Varakahju kindlustusjuhtum on kindlustusobjekti ootamatu ja ettenägematu kahjustumine, hävimine või kaotsiminek kindlustuskohas ja kindlustuskaitse kehtivuse ajal põhjusel, mis ei ole kindlustustingimuste kohaselt välistatud.

VARAKAHJU TEKKIMISE PÕHJUSED

Tulekahju, pikselöögi otsetabamus

Ehitise purunenud siseveevõrgust või kanalisatsioonist või nende osadest välja voolanud vesi või muu vedelik või nimetatud ehitisosade lekkimine; ehitise purunenud kütte-, jahutus- või tulekustutussüsteemist või nende osadest välja voolanud vesi või muu vedelik või nimetatud süsteemide lekkimine

Torm või tormi tõttu kindlustusobjektile langenud puu või muu ese, looduslik üleujutus

Murdvargus, röövimine ja vandalism

Ehitusmasina kokkupõrge liikuva või liikumatu esemega, otsasõit takistusele, ümberminemine, eseme kukkumine masinale või masina kukkumine kraavi või kaevikusse, samuti masina juhi ettevaatamatus masina kasutamisel


VÕIMALIKUD LISAKAITSED

Kindlustusjuhtumi tagajärgede likvideerimisega seotud koristus-, lammutus- ja prahiveokuludele

Lisakulule, mis on tingitud töötamisest väljaspool tööaega ja riiklikel pühadel (ületunnitasud) seoses kahjustunud ehitise taastamisega

Lisakulule, mis on tekkinud kahjustunud ja asendamist vajava materjali või varuosa kiirendatud kohaletoimetamise vajadusest (kiirveose lisakulu)

Ehitustööde tegemisel tellija olemasolevale ehitisele tekkinud kahjule

Projekteerimisveast tingitud kahjule, mis on tekkinud nõuetekohaselt ehitatud ehitisele või selle osale

Prooviekspluatatsiooni või testimise ajal tekkinud kahjule;

Kahjule, mis on tekkinud ehitusmaterjali transportimisel veose lähtekohast ehitusplatsile.


VASTUTUSKINDLUSTUS


Vastutuskahju kindlustuskaitse kehtib ehitusperioodil ja sellele järgneval garantiiperioodil. Kindlustusobjektiks on kindlustatud isiku ehitustegevusega seotud õigusvastasest kahju tekitamisest tulenevad varalised kohustused. Kindlustuskaitse laieneb kindlustuslepingu alusel kindlustatud isikutele. Kindlustatud isik on kindlustusvõtja ja kõik isikud, keda kindlustusvõtja kasutab oma ehituslepinguliste kohustuste täitmisel.

Vastutuskahju kindlustusjuhtum on kindlustatud isiku poolne õigusvastane kahju tekitamine kolmandale isikule, mistõttu kindlustatud isikul on tekkinud seadusjärgne kahju hüvitamise kohustus.

VASTUTUSKINDLUSTUSE KAITSE LAIENEB

Kindlustatud isikute omavahelistele nõuetele (ristvastutus)

Maa-aluse kaabli, torujuhtme või muu maa-aluse kommunikatsiooni kahjustumisest või hävimisest tulenevatele nõuetele

Vibratsioonist, toestuselementide eemaldamisest või nõrgestamisest tingitud nõuetele.

HÜVITAMISELE KUULUVAD KAHJUD

Kannatanu vara kahjustumisest, hävimisest või vara väärtuse vähenemisest tulenev kahju

Isikukahjust tingitud varaline kahju, näiteks kannatanu ravikulu, ajutisest ja/või püsivast töövõimetusest tulenev kahju või matusekulu

Õigusabikulud (kindlustatud isiku kulutused õigusabile, ekspertiisile ja kohtupidamisele), kui need on vajalikud kindlustatud isiku süü puudumise tõendamiseks.