Skip to content

1 Kindlustus teabeleht

1 Kindlustusemaakler kontaktandmed

Ärinimi: 1 Kindlustusmaakler OÜ (edaspidi nimetatud maakler), registrikood 12768350, juriidiline asukoht Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618; e-post info@1kindlustus.ee; tel +372 641 8833 on kindlustusmaaklerina tegutsev ettevõte, mis on kantud Finantsinspektsiooni kindlustusvahendajate nimekirja fi.ee

Maakleri tegevus.

Maakler tegeleb kahjukindlustuse kindlustuslepingute turustamisega vastavalt kindlustustegevuse seadusele. Maakler ei tegele elukindlustuslepingute turustamisega. Maakler ei oma üheski kindlustusandjas olulist osalust ja samuti ei oma ükski kindlustusandja ega kindlustusandja emaettevõtja osalust Maakleris. Maakler tegutseb lähtuvalt Kliendi huvist, vahendades talle kindlustuslepinguid sõltumatu analüüsi alusel. Maakleri tegevuse eesmärk on anda kliendile ülevaade kindlustusturul pakutavatest kindlustustoodetest ning -teenustest, soovitada kliendile tema kindlustushuvile ja nõudmistele vastavat kindlustuslepingut, konsulteerida klienti muudes kindlustuslepinguga seotud küsimustes ning nõustada kahjujuhtumi toimumise korral. Maakleri vastutuskindlustusandjaks on Lloyd’s Insurance Company S.A. 14th Floor Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5, 1050 Brussels, Belgium. e-post: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com; koduleht: www.nbb.be

Kindlustusmaksed ja maakleritasu

Kliendi poolt Maaklerile tasutud kindlustusmaksed loetakse vastavalt kindlustustegevuse seadusele kindlustusandjale tasutuks. Maakler selgitab kliendile, et maakleritasu võib Maaklerile Kliendi eest tasuda osaliselt või tervikuna kolmas isik, näiteks kindlustusandja. Sellisel juhul loetakse maakleritasu tasutuks osaliselt või tervikuna kolmanda isiku poolt. Maakleritasu osa või tervik, mida ei tasu kolmas isik jääb Kliendi kanda. Kui maaklerilepingu või kindlustuslepingu dokumentides ei ole näidatud teisiti, on maakleritasu kindlustusmakse sees. Maakleritasu suurus ning tasumise jagunemine kolmanda isiku ja Kliendi vahel on välja toodud protsendina (%) kindlustusmaksest või fikseeritud tasuna. Maakleritasu on järgnev protsent kindlustusmaksest:

ADB Gjensidige Eesti filiaal: Liikluskindlustus 9%, Sõidukikindlustus 13%, Ettevõtte varakindlustus 15%, Kodukindlustus 18%, Õnnetusjuhtumikindlustus 15%, Reisikindlustus 20%, Vastutuskindlustus 16%, Tehnilised riskid 15%, Vedaja kindlustus 12%, Veosekindlustus 12% AB

„Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal (PZU): Vabatahtlik sõidukikindlustus 15%; Kohustuslik liikluskindlustus 10%; Ettevõtte varakindlustus 15%; Äritegevuse katkemise kindlustus 15%; vastutuskindlustus 15%; Elektrooniliste seadmete kindlustus 15%; Veosekindlustus 15%; Kodukindlustus 20%; Ehitusmasinate kindlustus 15%; Reisikindlustus 20%; Garantiikindlustus 10%; Ehituse koguriskikindlustus 15%; Õnnetusjuhtumikindlustus 20%

Inges Kindlustus AS: Liikluskindlustus 8%, Autojuhi tervisekindlustus 10%, Vedaja vastutuskindlustus 5%, Veosekindlustus 12%, Tervisekindlustus Eestis viibivatele välismaalastele 5%, Reisikindlustus (Venemaa, Euroopa Liit) 25%, Reisikindlustus (Valgevene, Ukraina) 15%

ERGO Insurance SE: Liikluskindlustus 5%; vabatahtlik sõidukikindlustus 12,5%, eraisiku varakindlustus 12,5%, õnnetusjuhtumikindlustus 12,5%, reisikindlustus 15%, ettevõtte varakindlustus 12,5%, tehniliste riskide kindlustus 12,5%, vastutuskindlustus 12,5%, veosekindlustus 12,5%, vedaja vastutuskindlustus 12,5%, ekspedeerija vastutuskindlustus 12,5%, laevakindlustus 12,5%, raudtee veerevkoosseisu kindlustus 12,5%, garantiikindlustus 7,5%, põllumajandusriskide kindlustus 7,5%

AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal: Liikluskindlustus 9%, sõidukikindlustus 15%, eraisiku varakindlustus 20%, juriidilise isiku varakindlustus 20%, reisikindlustus 25%, Valgevene reisikindlustus 10%, õnnetusjuhtumikindlustus 15%, üldvastutuskindlustus 15%, erialase vastutuse kindlustus 15%, laevaomaniku üldvastutus 10%, laevakindlustus 10%, õhusõiduki kindlustus 10%, õhusõidukivaldaja üldvastutus 10%, raudteeveeremi kindlustus 10%, tervisekindlustus 10%, tolligarantii kindlustus 10%, finantsriskide kindlustus 10%, krediidikindlustus 10%, veosekindlustus 10%, CAR/EAR, tehnilised riskid 15%, masinakindlustus 15%;

Salva Kindlustuse AS: Liikluskindlustus 8%; vabatahtlik sõidukikindlustus 15%, reisikindlustus 15%, Ukraina ja Valgevene reisikindlustus 10%, kodukindlustus 18%, juriidilise isiku varakindlustus 15%, tehniliste riskide kindlustus 15%, vastutuskindlustus 10%, ehituskindlustus 15%, vedajavastutuskindlustus 10%, garantiikindlustus 10%

Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal: Õnnetusjuhtumikindlustus 20%; Reisikindlustus 20%; Tervisekindlustus 15%; Koduvarakindlustus 20%; Ettevõtte varakindlustus 15%; Ärikatkestuskindlustus 15%; Ehitus- ja paigaldustööde kindlustus 15%; Masinakindlustus 15%; Küberkindlustus 15%; Veosekindlustus 15%; Väikelaevakindlustus 15%; Vabatahtlik sõidukikindlustus 15%; Kohustuslik liikluskindlustus 10%; Tegevuse vastutuskindlustus 15%; Tootevastutuskindlustus 15%; Tööandja vastutuskindlustus 15%; Tegevjuhtkonna vastutuskindlustus (D&O) 15%; Erialase tegevuse vastutuskindlustus 15%; Autovedaja vastutuskindlustus 15%; Ekspedeerija vastutuskindlustus 15%

AS LHV KindlustusLiikluskindlustus 10%; vabatahtlik sõidukikindlustus 15%, kodukindlustus 20%

Maaklerile kindlustusvõtja poolt tasustavad vahendustasu:

If P&C Insurance AS: Liikluskindlustus 11%; koduvara-, õnnetusjuhtumi- ja reisikindlustus 20%; vastutus-, väikelaevakindlustus-, vabatahtlik sõiduki-, korteriomanike kaasomandi-, juriidiliste isikute vara-, ehituse koguriski- masinate ja seadmete-, ärikatkestus-, veosekindlustus 15%.

Kahju hüvitamise põhimõtted

Kahju huvitamise kohustus on kindlustuslepingus või õigusaktides nimetatud kindlustusandjal. Kindlustusjuhtumi toimumisel hüvitab kindlustusandja tekkinud kahju lähtudes alljärgnevatest õigusaktidest ning lepingulistest dokumentidest:

1) vabatahtliku kindlustuse korral kindlustatud eseme suhtes sõlmitud kindlustuslepingust, sh kindlustuslepingu üld- ja eritingimustest;

2) kohustusliku kindlustuse korral vastavalt kohustuslikku kindlustusliiki reguleerivatest õigusaktidest, sh kohustusliku liikluskindlustuse korral liikluskindlustuse seadusest;

3) Võlaõigusseadusest ning teistest õigusaktidest. Kahju hüvitamise põhimõtted on sätestatud Võlaõigusseaduse § 448-452, 475-477, 491.

Kindlustuslepingust tulenevad vaidlused

Kliendil on õigus pöörduda kindlustusandjaga tekkivate vaidluste lahendamiseks lepitusorgani poole (www.lkf.ee), Tarbijakaitseameti juures oleva tarbijavaidluste komisjoni poole (www.tarbijakaitseamet.ee) ning seadusjärgse kohtu poole.

Küsimuste lahendamine

Juhul, kui kliendil tekib seoses esitatud teabega täiendavaid küsimusi, palub Maakler esitada need e-posti aadressil info@1kindlustus.ee

Vaidlused lahendatakse vastavalt 1 Kindlustusmaakler OÜ Kliendikaebuste Läbivaatamise ja Menetlemise Korrale, mis on avaldatud veebilehel www.1kindlustus.ee

Juhul, kui klient leiab, et maakler ei ole täitnud lepingutingimusi või muid nõudeid, on tal õigus pöörduda kaebusega Tarbijakaitseameti tarbijakaebuste komisjoni poole (www.tarbijakaitseamet.ee) või Finantsinspektsiooni poole (www.fi.ee) või kohtu poole (www.kohus.ee). Maakleri tegevuse üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon, mis asub aadressil Sakala 4, Tallinn 15030.

Klient saab peale eeltoodud infoga tutvumist aru, et tema isikuandmeid töötleb 1 Kindlustusmaakler OÜ ja ta annab isikuandmete töötlemiseks oma nõusoleku. 1 Kindlustusmaakler OÜ töötleb isikuandmeid selleks, et pakkuda Kliendile kindlustusmaakleri teenust, viia läbi kindlustusanalüüse ja riskihindamisi, konsulteerida Klienti kindlustusega seotud küsimustes sh kahju toimumisel, tegeleda kindlustuslepingu täitmise korraldamisega. Tutvu 1 Kindlustusmaakler OÜ kliendiandmete töötlemise põhimõtetega maakleri kodulehel www.1kindlustus.ee

Palun tutvuge maaklerilepingu üldtingimustega 1 Kindlustusmaakler OÜ Maaklerlepingu üldtingimused